Draai je scherm om de website te bekijken.
Coaching
In het werk maken van de participatiesamenleving bieden wij individuele ondersteuning aan voor burgers, overheidsfunctionarissen en professionals

Coaching

In het werk maken van de participatiesamenleving bieden wij individuele ondersteuning aan voor burgers, overheidsfunctionarissen en professionals

Leidinggeven binnen de lokale overheid
De transitie naar de participatiesamenleving vraagt van leiders in het lokale bestuur een herbezinning op hun rol. Hiërarchische verhoudingen zijn niet meer passend. Burgemeesters, wethouders en leidinggevende ambtenaren worden uitgenodigd daadwerkelijk de dialoog aan te gaan. Het gaat om gelijkwaardige samenwerking met burgers, met professionals en met elkaar. In dit samenwerkingsproces komen veel krachtenvelden en verschillende belangen bij elkaar. De coaching is erop gericht de leiderschapskwaliteiten en het persoonlijk leiderschap van de leidinggevenden te versterken zodat zij deze processen kunnen aangaan op een manier die recht doet aan al deze perspectieven en het proces toch doelgericht verder brengt.


Coaching van zelfsturende teams
Teamcoaching is erop gericht de teameffectiviteit en het zelfsturend vermogen van een team te bevorderen. In een teamcoaching wordt aandacht besteed aan:
  • Creëren van een gezamenlijke visie en inspirerende teamdoelen.
  • Bewustwording van de communicatiepatronen en de processen die een rol spelen in de effectiviteit van het team.
  • Ontwikkelen van een open communicatiecultuur.
  • Effectief omgaan met onderlinge verschillen en de inbreng en mogelijkheden van de verschillende teamleden.
  • Multidisciplinair samenwerken met relevante interne en externe partijen.
In een eerste gesprek (intake) worden de actuele vraagstellingen van het team geformuleerd. Afhankelijk van de vraagstellingen wordt afgesproken in welke vorm en hoe vaak de coachingssessies zullen plaatsvinden. 


Coaching in het opzetten van participatiekringen
In het werken met participatiekringen op basis van TGI wordt een groep samengesteld rondom een bepaald actueel thema in de samenleving. Het gaat om project- of werkgroepen waarin overheidsfunctionarissen in samenwerking met burgers en andere professionals een bepaald doel willen bereiken en dit willen doen volgens de uitgangspunten van de nieuwe participatiesamenleving. In zo’n groep wordt al doende geleerd en tegelijkertijd concreet vormgegeven aan participatieprocessen. In een TGI-participatiekring wordt bevorderd dat alle deelnemers aan het gesprek gelijkwaardig kunnen participeren. Een van de uitgangspunten van TGI is 'Ieders perspectief doet ertoe'. Door te leren werken met de methodische kenmerken van TGI wordt bevorderd dat burgers, professionals en overheidsfunctionarissen echt gaan samenwerken en elkaar serieus nemen in ieders ervaringen, wensen, belangen en ideeën. Zo kunnen levendige samenwerkingsprocessen ontstaan waarin iedereen actief participeert en tot z'n recht komt en gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen voor actuele vraagstukken in de samenleving.


Coaching voor begeleiders van vrijwilligers
Het leiden en begeleiden van vrijwilligers heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend en maakt juist in deze tijd een ontwikkeling door naar meer professionalisering. Er worden eisen gesteld aan het werk van vrijwilligers, soms moet er zelfs worden gesolliciteerd voor een bepaalde vrijwillige taak. Tegelijkertijd is  de binding van de vrijwilligers met de organisatie niet vanzelfsprekend; iedere vrijwilliger kan gemakkelijk opzeggen als het werk niet meer bevalt. Balancerend tussen het streven naar professionalisering enerzijds en de afhankelijkheid van de bereidheid van de vrijwilligers om zich hier voor in te zetten kan de begeleider van vrijwilligers in allerlei spanningsvelden terecht komen. De coaching is gericht op het onderzoeken van deze spanningsvelden en samen op zoek gaan naar handelingsmogelijkheden. Er is aandacht voor de factoren die een cruciale rol blijken te spelen in het motiveren van vrijwilligers:
  • het bouwen van duurzame persoonlijke relaties
  • aandacht voor gedeelde waarden en hier ook concreet vorm aan geven
  • verhelderen van de zinvolheid van taken voor een hoger doel
  • helder vrijwilligersbeleid
  • accepteren en begeleiden van complexiteit, dynamiek en diversiteit