Draai je scherm om de website te bekijken.

Methodiek

Themagecentreerde Interactie (TGI) is een systeem van waarden en uitgangspunten en een concrete methodiek voor constructieve samenwerking en leiderschap. TGI is geschikt voor iedereen die verantwoordelijkheid wil nemen voor de effectiviteit van organisaties, teams, projectgroepen, cursusgroepen of onderwijssituaties.

TGI bevordert gelijkwaardigheid, levendigheid en creativiteit in samenwerkingsrelaties en stimuleert zowel de leiders als de deelnemers om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Een van de centrale methodische uitgangspunten is het balanceren tussen vier factoren:
  1. Ik: de mensen als individu
  2. Wij: de samenwerkingsprocessen in de groep
  3. Het : de gezamenlijke opgave en doelen, de taak
  4. Globe: de context waarbinnen gewerkt wordt


Wij gaan ervan uit dat deze vier dimensies van evengroot belang zijn en dat zij elkaar onderling beïnvloeden. Dat betekent dat elk van deze factoren aandacht dient te krijgen én dat zij in hun onderlinge samenhang benaderd moeten worden. In organisaties zijn het met name de leidinggevenden die dit in de praktijk vorm kunnen geven. Wij besteden dan ook veel aandacht aan leiderschap in onze trajecten.
 
Waarden
Een aantal belangrijke waarden ligt aan TGI ten grondslag. TGI gaat uit van een mensbeeld met respect voor al wat leeft en geloof in individuele en gemeenschappelijke ontwikkelingsmogelijkheden. In samenwerkingsprocessen is het van belang om recht te doen aan ieders perspectief en autonomie. Tegelijkertijd moeten we ons bewust zijn van onze onderlinge afhankelijkheid en investeren in constructieve samenwerking.

TGI roept mensen op de eigen vrije ruimte om invloed te nemen en keuzes te maken te verkennen en te gebruiken. Dit vanuit een besef van verantwoordelijkheid voor zichzelf en het geheel waar ze deel van uitmaken: de groep, het team, de organisatie, de samenleving. In de woorden van Ruth C. Cohn, de grondlegster van TGI: ‘Be your own chairperson!’. In het leiden en begeleiden vanuit TGI speelt het stimuleren van de zelfsturing van mensen dan ook een belangrijke rol.